Регионална народна библиотека
"Петко Рачев Славейков"

5000 Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2, п. к. 165
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Виртуална разходка в библиотеката:

 фасада на регионалната библиотека


Доц. д-р Калина Иванова
Директор
+359 62 620208
+359 88 9 297 269
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Д-р Иван Александров
Зам. директор
+359 62 628098
+359 88 8 790 104
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комплексен отдел "Обслужване на читатели"

Момчил Шивачев - зав. отдел

Централна
сграда

Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
+359 62 627 901
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ванина Колева
Георги Георгиев
Милена Недялкова
Петко Прокопов
Стела Димитрова
Христо Димитров

Филиал
"Славейче"

Велико Търново
ул. Симеон Велики 7

Детски отдел
+359 62 641 856
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Виктория Роглева

Отдел за възрастни читатели "Снежана Янева"

+359 62 641 856
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Елина Данева
Ралица Чешмеджиева-Иванова
Цветелина Пашова

Чуждоезиков център "Eagle"
+359 62 646 916
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Георги Христов
Таня Иванова

Филиал
"Бузлуджа"

Велико Търново
ул. Деню Чоканов 8
+359 62 648 803
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Звезда Панайотова
Магдалина Миланова
Николай Колев

Отдел
"Изкуство"

Велико Търново
ул. Краков 8
+359 62 630 410
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Галина Ганцарова
Румяна Христова


Междубиблиотечна заемна служба (МЗС)

+359 62 627 901,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Момчил Шивачев


Отдел "Фондове, обработка и каталози"

Мариана Бурова - зав. отдел

Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
+359 62 627 904
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ваня Костова
Венера Игнатова
Иванка Ангелова
Мария Ковачева
Милена Кръстева
Петя Джакова


Комплектуване

+359 62 627 904,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мариана Бурова


Отдел "Справочно-библиографски и Краезнание"

Анастасия Радева - зав. отдел

Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
+359 62 627 903
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ваня Йорданова
Диляна Георгиева
Илиана Тодорова


Отдел "Информационни технологии"

Калоян Здравков - зав. отдел

Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
+359 62 621 696
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Валентин Апостолов
Иван Блажев
Красимир Витанов
Марина Стойкова
Мартина Янкова
Станислав Симов
Татяна Здравкова


Отдел "Административен"

Радослава Маркова - гл. счетоводител

Велико Търново
ул. Ив. Ботева 2
+359 62 657 904

Цветомила Станчева - счетоводител, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ирена Гечева - касиер-счетоводител, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Богомил Велчев
Ваня Якимова
Донка Тодорова
Иванка Маркова
Катя Банкова
Кирил Гуджев
Силвия Бижева


Форма за контакт


DigiPrior logo 2-bez fon    Erasmus Logo 1

ПроектDigiPrior

Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали

Уеб платформа: https://digiprior.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DigiPrior

Проект DigiPrior се осъществява по програма “Еразъм +” подпрограма „Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение“. Проектът има за цел да увеличи капацитета на библиотекарите, мениджърите на малки и средни библиотеки и архиви относно:

как да изберем книги, документи и снимки, необходими за приоритетно дигитализиране;

как да поддържаме дигиталните архиви;

как да популяризираме и използваме в обучението вече дигитализирани материали с акцент върху младите хора;

как да насърчим използването на цифрово съдържание;

Проектът ще разработва продукти и ще си сътрудничи с партньори в областта на продължаващото професионално образование и обучение (допълнителна квалификация, извънкласно обучение)

Предвидени резултати:

Методика за избор на материалите (определяне на приоритети) за дигитализация;

Система за управление на знания (LMS) с обучителни модули как да приоритизираме материалите за дигитализация; Структурирани като единици за резултати от обучението и ECVET подход за оценка на постигнатото от обучението; Рамка за компетенции;

Кратки цифрови филми с примери защо даден елемент е избран за дигитализация и обработка, като тези филми ще бъдат подходящи за обучение (и свързани със съдържанието на LMS)

Предвидени са също обучителни мероприятия, мултиплициращи събития и партньорски срещи.

Партньори по проекта:Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново (България), Студентско общество за компютърно изкуство – София (България), Окръжна библиотека „Джордж Баритиу“ – Брашов (Румъния), Фондация „The Domijnen“ (Холндия), Библиотеката в Националния дворец на Мафра (Португалия).

Времетраене на проекта: 24 месеца (ноември 2021 - ноември 2023)


 

TechLibrary logo color      Erasmus Logo 1

Проект Tech.Library

Подобряване на услугите на публичните библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение

Сайт на проекта: https://www.tech-library.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ErasmusTechLibrary

Мултиплициращ семинар/Multiplier event

Click to view the article / Кликни, за да видиш статията

 

Съкращение на проекта ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА - TECH.LIBRARY
Цифровите технологии и онлайн инструментите са ключов двигател за насърчаване на подобрени библиотечни услуги за читатели с увредено зрение.
Въпреки това в повечето страни от ЕС:
- библиотечният персонал не е напълно наясно за обхвата и потенциала на ИКТ инструментите и услугите за включване на потребители с увредено зрение, а осведомеността също е лоша за ценния опит и най-добри практики, които могат да бъдат възпроизведени на местно и международно ниво;
- цифровите компетенции на библиотечния персонал често са недостатъчни за ефективно интегриране на цифровите инструменти.

TECH.LIBRARY се фокусира върху 3 основни цели:
1) благоприятства обмена на най-добри практики между служителите на различни библиотеки относно услугите и ИКТ инструментите за включване на потребители с увредено зрение;
2) разширяване на цифровите компетенции на библиотечния персонал чрез персонализирани дейности за обучение по ИКТ инструменти;
3) създаване на мрежа от библиотеки за сътрудничество в отговор на нуждите на потребителите с увредено зрение.

За постигане на предвидените цели ще бъдат изпълнени следните дейности:
1) Координация на проекта, която ще гарантира стабилно техническо и финансово управление на проекта;
2) Обмен на най-добри практики и учебни посещения, така че да се даде възможност на всеки участник да научи и разбере как други библиотеки и държави използват ИКТ за участието на потребители с увредено зрение;
3) Разработване на уеб платформа, позволяваща на потребителите да се обучават, да споделят опит и мнения, да общуват, да работят в мрежа и да разпространяват проектни дейности и инициативи;
4) Краткосрочно съвместно обучение на персонала по най-новите ИКТ технологии за предлагане на услуги на потребители с увредено зрение;
5) Целенасочени дейности за разпространение и експлоатация: 6 конференции (3 на транснационално ниво и 3 на национално ниво) за разпространение на постиженията на проекта и за ангажиране.

Проектът TECH.LIBRARY е финансиран по Програма Еразъм+, подпрограма KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.
Партньорството е съставено от 6 публични библиотеки от 6 различни държави, подкрепени от един технически партньор. Проектът ще включва 122 участници в обучението и обмена на дейности за най-добри практики, докато 260 ще участват в мултиплициращите събития.
Освен това значителен брой външни библиотеки ще бъдат ангажирани с изграждане на мрежи и споделяне на опит чрез уеб платформата, което също ще им предостави полезна информация, обучителни видеоклипове и материали, демонстрации и много повече съдържание за подобряване на цифровите компетенции на персонала им (изчислено е, че повече от 300 потребители ще се регистрират и участват активно в платформата)

Три интелектуални резултата ще бъдат получени от дейностите по проекта:
1) Онлайн платформа TECH.LIBRARY
2) Видеоклипове за обучение на 7 различни езика
3) Практически наръчник и препоръки за най-добри практики на 7 различни езика.

Очакваното въздействие на проекта е да насърчи професионалното развитие на персонала на библиотеките по методологии в областта на ИКТ, като същевременно повиши квалификацията на техните ключови компетентности и насърчаване на много по-голямо приобщаване в библиотеките чрез подобряване на ключови услуги, предназначени за незрящи и зрителни потребители в цяла Европа.
Превръщането в истински приобщаваща библиотека за читатели с увредено зрение е свързано не само със способността да се адаптират към постоянно променящите се цифрови технологии, но и с това да се даде възможност на библиотечния персонал да играят всеобхватна роля.
В проекта освен Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – В. Търново, участват и Градската библиотека в гр. Риека, Хърватия (Gradska knjiznica Rijeka, Croatia), Националната библиотека на Румъния в Букурещ (Biblioteca Nationala a Romaniei, Romania), Библиотеката на Массалаца – Латвия (Mazsalaca municipality, Latvia), Градската библиотека в Любляна, Словения (Mestna knjiznica Ljubljana, Slovenia) и Координатор е Unione della Romagna Faentina. Това е съюз между 6 съседни малки общини в югоизточния регион на Италия – Emilia-Romagna, с център град Фаенца, подкрепени от неправителсвената организация АРГО – Фаенца, Италия. Проектът е с времетраене 24 месеца и поради епидимиологичната обстановка стартира отложено през м. Януари 2021 г.

PRESS RELEASE/ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Практически наръчник

 


 

logo Erasmus+ERASMUS+ Проект "BIBLIO"

 

 

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA

logo project BIBLIOПроектът „BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“ е насочен към придобиването на професионална квалификация и на цифрови умения на библиотечните специалисти, чрез създаване на система за оценка на знанията и уменията, възмомжностите за обучение, както и валидирането и признаването на придобити такива.

Проект BIBLIO обединява 10 партньори от пет държави, като в партньорската мрежа участват секторни организации - национални и международни библиотечни мрежи и организации; VET доставчици /ЦПО/, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти.

Координатор: Алтео Валентини

Координатор от страна на УниБИТ: проф. дфн Иванка Янкова

Партньори:

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BARI, ITALY
  • ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE – ROME, ITALY
  • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL- FOLIGNO, ITALY
  • CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING TO UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES – SOFIA, BULGARIA
  • GLOBAL LIBRARIES BULGARIA FOUNDATION – SOFIA, BULGARIA
  • SIA DMG – RIGA, LATVIA
  • KULTURAS INFORMACIJAS SISTEMU CENTRS – RIGA, LATVIA
  • HELLENIC OPEN UNIVERSITY – PATRAS, GREECE
  • ALL DIGITAL AISBL – BRUXELLES, BELGIUM
  • Public libraries 2030 - BRUXELLES, BELGIUM

За повече информация следете уебсайта на проекта https://www.biblio-project.eu/

И страницата в социалните мрежи: https://www.facebook.com/DigitalBiblio

Времетраене на проекта: 36 месеца.

 


 G-Book Logo RGB

G-BOOK 2
European teens as readers and creators in gender-positive narratives

Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази

БЮЛЕТИН 1

БЮЛЕТИН 2: ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ

БЮЛЕТИН 3: ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

Проектът G-BOOK 2 е продължение на проект „G-book: книга – пол и идентичност: Детски читатели и библиотечни колекции”. Проектът създаде първата европейска библиография за половата идентичност в областта на литературните текстове за деца. Налице е напълно иновативен вариант и засега такава библиография не е съставяна. Характерно за библиографията е че включва допълнителни информационни документи като интерактивни игри, тематични пътеки, листове за четене и повече информационни материали: https://g-book.eu/bg/

Надграждащият проект G-BOOK 2: Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази e в рамките на Програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“ на Европейската комисия. Чрез постигане целите на проекта се подкрепят приоритетите на програма „Творческа Европа“ за насърчаване на аудиовизуалните, културните и творческите организации да работят в цяла Европа, за привличане и достигане до нови читателски аудитории и да се усъвършенстват уменията, необходими в дигиталната ера.

Чрез умелото прилагане на транснационалната концепция на местно ниво европейските културни и аудиовизуални произведения ще достигнат до публиката в други страни и ще допринесат за запазването на културното и езиково многообразие.

Транснационалната мобилност на полово положителната тийнейджърска литература се засилва чрез събиране на най-подходящите произведения, създадени на 6-те езика на консорциума (+ немски) и интегрирането им във вече съществуваща транснационална онлайн библиография от G-BOOK 1.

Някои от тези произведения, съществуващи на книжния пазар ще бъдат набавени на хартиен носител, за да бъдат включени във фондовете на партньорските библиотеки.

Като основна целева аудитория предстои тийнейджърите да се включат в разработването на темите на проекта по време на транснационален училищен конкурс, който ще инвестира творчески дейности за писане и визуални представяния чрез графични изкуства, включително филми и видео;
- Тийнейджърите също ще допринесат за създаване на материали за комуникация, като проектират графичен предмет за G-BOOK 2 - стикери, които да се разпространяват по време на събитията по проекта.
Публикуването на материалите ще бъде част от развитието на аудиторията, тъй като всички произведения от учениците в международния конкурс, ще бъдат събрани в окончателна публикация на G-BOOK 2. Това издание ще бъде преведено на всички езици на партньорите в проекта и ще бъде достъпно за много широка аудитория в Европейския съюз.

Основните цели на този проект са:

- да подкрепи разпространението на различни форми на полово положителна тийнейджърска литература на ниво ЕС;
- да информират и ангажират целевата аудитория (ранните тийнейджъри) по теми, свързани с пола, в перспектива за еманципацията, като същевременно развиват своите творчески умения;

Тези цели ще бъдат постигнати чрез набор от добре структурирани дейности:
- Тематично разширяване на първата библиография на ЕС за полово положителна детска литература, като включи книги за възраст - 11-14 години;
- Езиково разширение на вече създадената библиография чрез включване на книги и на немски език;
- Развитие на публиката и повишаване на осведомеността на учениците в средните училища чрез:
а) 6 конкурса за писане по теми, свързани с пола;
б) Превод на наградените истории на 6 езика;
в) Публикуване на наградените истории;
г) Създаване на международен визуален разказ на всички наградени истории (по 1 на държава), за да насърчи артистичното изразяване на тийнейджърите.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца, като поради пандемията от COVID 19 стартът през м. Септември 2020 г. се състоя през м. Декември същата година. Транснационалните работни срещи на този етап се реализират онлайн.
Координатор на проекта е университета в Болоня, Италия, а останалите партньори на Великотърновската регионална библиотека са: Университет 13 в Париж, Франция, Дъблинския университет – Ирландия, Университета във Виго, Испания и Столична библиотека – Любляна, Словения. 


 

head-mobidig

MobiDig (Мобилна дигитализация)

 Сайт на проекта: http://mobiledigit.eu fb_icon_325x325.png

Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и как се обработва и съхранява придобитата информация.

Една от главните цели на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики, не само сред малките библиотеки, но също и сред институциите за професионално образование, като средство за обновление на методите за работа и обучителните материали за учители и ученици. Проектът MobiDig предоставя онлайн ресурси за ПОО (Професионално образование и обучение) за мобилна/ниско-бюджетна дигитализация.

Проекът предоставя достъп до допълнителни квалификации за професионално образование, което продължава цял живот(continuous VET или C-VET). В системата на управление на знанията, заедно с безплатния и леснодостъпен наръчник, са включени и дигитални образователни филми и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено за да подпомогне целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни професионални умения с перспектива за учене за цял живот.

Проектът Mobile Digitizing се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът представя само гледните точки на авторите и Комисията не е отговорна за информацията, която се съдържа в него.

 logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 


banners new

 

 For the project

G – Book!
Gender Identity : Child Readers and Library Collections

 

Полова идентичност:
Децата читатели и библиотечните колекции

 

През тази година Регионална библиотека П. Р. Славейков работи по реализацията на проект „G-book - Gender Identity : Child Readers and Library Collections или „Полова идентичност - децата читатели и библиотечните колекции“ с финасовата подкрепа на Програма „Креативна Европа“, под-програма Култура. Темата е нова за България и все още не е добре позната, но е все по-актуална и навлизаща в ежедневието ни. Напоследък и в България има детски автори, които пишат и издават книги, засягащи идеята за полова идентичност.

Детската литература играе решаваща роля в развитието на половата идентичност на момичетата и момчетата. Децата са склонни автоматично да приемат модели, които им се представят и следователно да се идентифицират с герои, които принадлежат към тяхната група по пол. Това особено важи за избор на "професиите". Децата са свикнали и приемат за напълно нормално да има разделение на женски и мъжки професии – т.е. момиченцата да са медицински сестри, готвачки, учителки и др., а момченцата да са пилоти, механици, инжинери и т.н. Много често приемането на тези стериотипни роли е продиктувано и от ролите, давани на героите в илюстрираните детски книжки.

По тази причина е много важно все повече да се активизира и идеята за положителната полова литература за деца, като се предложат книги, които не разделят половете по професии, за семейството и т.н. Днес и особено в някои европейски страни този вид детска литература може да представлява много важен образователен инструмент по важни въпроси като, интеграцията, зачитането на културните, социалните и религиозните различия.

За съжаление, все още има големи различия по отношение на начина, по който европейските страни се занимават с полова идентичност в детската литература. В тези страни, където равнопоставеността на половете се наблюдава повече, създаването на полово-положителна детска литература следователно е по-широко разпространено. Но от друга страна, има няколко страни, където разпространението на този вид литература току-що е започнало или не е така силно развито като при нас.

 

 

Партньори

Болонски университет (ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA) -

Болоня, Италия

Университетът във Виго (UNIVERSIDAD DE VIGO)-

Виго Понтеведра, Испания

Университетът Париж-13 (UNIVERSITE PARIS 13) –

Вил нюз, Франция

Дъблински университет - DUBLIN CITY UNIVERSITY

Дъблин, Ирландия

Библиотека – гр. Сараево - Biblioteka grada Sarajeva

 Босна и Херцеговина

Региопнална библиотека „П. Р. Славейков“ –

Велико Търново, България

 

Проектът ще създаде първата европейска библиография за половата идентичност в областта на литературните текстове за деца. Като в това има изцяло новаторски аспект, тъй като такава библиография до момента не съществува на такова ниво. Библиографията, създадена в рамките на проекта, ще се характеризира с качество и количество като ще включва допълнителни документи, като например интерактивни игри, тематични пътеки, листове за четене, информационни материали.

В допълнение, каталогът ще бъде реализиран на 6 езика (английски, френски, италиански, испански, български и босненски/сръбски), което ще гарантира високо ниво на използваемост и в страни, които не са пряко включени в проекта.

Подобрявайки обмена на книги, проектът ще подкрепи 6 обществени библиотеки, които да обогатят колекциите си с нови книги за половата идентичност и да въведат набор от дейности, които да приближат децата / родителите / учителите до литература с положителен полов признак

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

1) ЕВРОПЕЙСКА БИБЛИОГРАФИЯ НА ПОЛОВА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА - Това ще повиши знанията сред хората, работещи върху половата идентичност и ще постави основата за транснационално разпространение на полово-позитивни книги на равнище ЕС. Идеята е библиографията да включва по-голяма част от книгите, ако не и всички книги, публикувани в Европа, но също така книги, публикувани на други континенти и преведени на италиански, френски, испански, английски, български и босненски. 
2) ТЕМАТИЧНИ ПЪТУВАЩИ КОЛЕКЦИИ И КНИГИ (1200) Те ще обогатят предлагането на полово-позитивни книги в 6 обществени библиотеки и по този начин ще увеличат броя на "книгите / читателите". Ще бъдат реализирани 2 многоезични колекции, съставени от по 30 книги, по различни теми, свързани с полова идентичност

 

3) ОНЛАЙН ИНТЕРАКТИВНИЯТ КАТАЛОГ ще насърчи разпространението на книги и знания, тъй като библиографията ще бъде лесно достъпна и ще бъде подкрепена от допълнителни материали, които да бъдат използвани за образователни цели.

4) Събития, свързани с развитието на аудиторията. Те ще повишат осведомеността и ще насърчат целевите групи да приемат този вид литература.

Ще бъдат организирани : Клубове за четене за деца на възраст 6-10 години и техните родители, Деца / Родители Семинари за родители и деца от 3 до 5 години, Работилница за Учители, Анимирани четения за деца от 3-10 години, родители и учители и Тематични събития (1събитие за възрастни и 1 за деца във всяка страна) да разпространява книги, съдържащи се в пътуващи колекции. Събитията ще бъдат изпълнени с неформален подход, който ще направи аудиторията една активен актьор (а не само зрители) във всяка дейност.

5) На издателите ще бъде предоставена изчерпателна информация за качествените книги, които все още не са преведени, но които биха могли да имат голям интерес сред потенциалните купувачи/читатели на национално равнище.

 

Продължителност на проекта: 01/06/2017 – 28.12.2018

 

Последвайте ни в Социалните медии:

fb_icon_325x325.png   1200px-Instagram logo 2016.svg  GR   logo anobii

 

 logo.png

 

 


 

Logo GLBF 2016 - BG small               e skils for e-inclusion               EU-flag-Erasmus-logo-480x403

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

Регионална библиотека „П.Р. Славейков“ – Велико Търново е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект „Е-skills for E-inclusion“, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда.

Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:

РБ „Христо Ботев“ – Враца

РБ „Христо Смирненски“ – Хасково

РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

Повече информация за проекта и неговото изпълнение може да намерите на страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/31318


 

Header-BG08

 

Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България

Сайт на проекта: http://bgseverplus.eu/

Резюме: Проектът предвижда документиране и запазване на културното наследство, създаване на Дигитален център ”Култура и история” и мрежа за предоставяне на интелектуален достъп до него в културните институции и организации: библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на партньори от Северна и Централна България. 

Чрез съвременния център за цифровизация ще се обединят усилията на сродни културни институции в опазването и цифровизирането на културното и документално наследство, за чието опазване носят отговорност.
Проектът дава възможност за унифициране на процесите на цифровизация и създаването на пълнотекстови бази от данни.
В резултат на изградения дигитален център ще се осигури широк и лесен достъп до културното наследство в културните институции от Централен северен район на България, като освен физическото ползване на културните ценности се осигурява възможност и за интелектуален достъп до тях, без да се увреждат или подлагат на риск за да се запазват оригиналните обекти в дългосрочен план за бъдещите поколения.

 

Цел на проекта: Чрез Дигитален център „Север +“ ще се осигури необходимата технологична база за дигитализиране, опазване и предоставяне в европейски контекст на културното, книжовно, документално, историческо и архитектурно наследство, съхранявано в културните партньорски институции и организации от Централен Северен район и от други демографски райони на България. Чрез дигиталната конверсия за специализираните колекции от ръкописи, старопечатни книги, възрожденска периодика, стари фотографии, местен архив на недвижимо културно наследство и музейни експонати ще се осигури безпрепятствен достъп с европейски измерения на българското културно наследство. Едновременно с това ще се активизират дейностите на партньорските организации при реализирането на опазващите им функции, които през последните години са оставали на заден план, поради липса на средства за закупуване на модерно техническо оборудване и липса на капацитет в институциите-участнички в проекта. Процесът на включване на доброволци – роми и българи от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е двустранен, от една страна ще се увеличи капацитета на дигиталния център и ще бъде обезпечен с човешки ресурси, а от друга участниците ще придобият необходимата библиотечна и дигитална компетентност, необходима им за изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъде спазена общата национална отговорност - паметта на нацията да бъде съхранена за бъдещите поколения.

 

Целеви групи и въздействие: Всички слоеве от гражданското общество: академични среди, студенти, ученици, представители на малцинствата-ромската общност, служители в институции и организации, жители на населените места.

С новосъздадените дигитални масиви проектът ще въздейства върху широк обществен слой от потребители като предоставя на съответната целева група релевантни на потребностите им информационни ресурси: академични среди-научния потенциал от преподаватели и докторанти, студенти от специалностите българска филология, балканистика, библиотекознание и богословие на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и др. висши
учебни заведения в региона и страната, ученици от основния и горния курс в учебните часове по програмата за изучаване на Възрожденска литература, представители на ромската общност в издирването на краеведски материали за учасието и приноса на общността за цялостното развитие на ромския живот, жители на населените места, които се интересуват от култура и история.


 

 

linkinjob-logoLinkINjob: job-hunting with the help of librarians (2014 – 2016)

LinkINjob: търсене на работа с помощта на библиотекарите (Програма Еразъм+)

През 2015 и 2016 г. РНБ „П. Р. Славейков” – В.Търново ще реализира обучителни дейности за библиотечни специалисти и за граждани по Програма Еразъм + чрез проект „LinkInJob-job hunting with the help of Librarians”.

Проектът е в партньорство с други 6 обществени и университетски библиотеки от Австрия, Ирландия, Латвия, Румъния, Словения и Финландия. Към библиотеката в гр. Линц, Австрия съществува образователен център за възрастни, подпомагащ библиотечните услуги, а Столичната библиотека в Любляна (Mestna knjiznica Ljubljana), Словения е координатор на проекта.

"LinkINjob: търсене на работа с помощта на библиотекарите е проект, който подкрепя стратегията Европа 2020, укрепване на знанията и иновациите като движеща сила за бъдещ растеж. Една от целите на стратегията до 2020 г. е да се повиши равнището на заетост на населението на възраст 20-64 години, който в момента е 69% до най-малко 75%, за да се увеличи участието на жените и по-възрастните работници и да се улесни по-ефективно интегрирането на мигрантите в работната сила.

Този проект е пряко насочен към една от основните цели на Стратегията „Образование и обучение 2020”. През февруари 2014 г. около 25 920 милиона са безработните в Европа, а нивото на безработица е 11,9%. Това е от съществено значение за безработните да бъдат информирани, че те могат да получат нови знания и развитие на социалните и гражданските им умения като средство за предотвратяване на социалното изключване. Безработните са изправени пред много проблеми, когато търсят работа, например липсата на информационна грамотност и умения за откриване на собствени лични силни и слаби страни и интереси. Съвременните обществени библиотеки са местни центрове за образование, култура, информация и в същото време работят като точки за социални срещи. Библиотеките са станали важна връзка и точка за сътрудничество между професионалното образование и обучение и пазара на труда.

Целевата група на проекта - безработните ще бъдат информирани за възможностите за учене през целия живот: неформалното образование и неформалното обучение. Чрез образование и обучение трябва да се даде възможност на всички граждани да се възползват от качествено образование и за придобиване и обновяване през целия си живот на знания, умения и компетенции, необходими при трудова за заетост, социално приобщаване, активно гражданство и лична реализация.

РНБ „П. Р. Славейков” е разработила интернет страницата на проекта (посети http://linkinjob.eu/), на която през 2015 година ще бъде предоставена информация за гражданите от всички партньорски страни за предстоящи обучения и организирани прояви по проекта.

Отзиви в медиите:

Фокус Нюз

НАБИС

Velikotarnovoutre.bg

Янтра днес

Борба

 


logo slovenia symbil womenLady Cafe - motivating activities for women aged 45+

Резултати от проекта

 


 

GL logo smallПрограма "Глобални библиотеки - България"

 

 

                 

            

  


 Регина - ПИ

     Регионална библиотека "П. Р. Славейков" от 2009 г. в партньорство с регионалните библиотеки в Пловдив и Бургас и Столична библиотека участва в проект "Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г.", наречен накратко РЕГИНА - ПИ и финансиран от Фонд "Научни изследвания". В рамките на проекта са обхванати български периодични издания с регионална и национална значимост от фондовете на библиотеките - партньори, като е изграден общ каталог на адрес: http://reginapi.ilib.libsofia.bg.

     Електронните копия от колекцията на РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново са налични и в Дигитална културна съкровищница Север + - нов ресурс, създаден и поддържан от библиотеката, който наследява и обединява всички предишни дейности по дигитална конверсия на различни колекции книжовно културно-историческо наследство. Явявайки се тяхно продължение, той осигурява безсрочно тяхната устойчивост, доразвива и непрекъснато допълва вече създадените колекции. Достъпен е на следния адрес: http://sever.libraryvt.com.

Кратка история на РНБ „П. Р. Славейков“

sgrada     Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново е създадена първоначално като трето книгохранилище за страната (след Националната библиотека в София и Народната библиотека в Пловдив). Основана е през 1889 г. като първата публична библиотека в гр. Велико Търново със свой устав и правилник на базата на „Устав на дружество Развитие“ и Правилник към него, в който са регламентирани въпроси по издръжката, избора на ръководство, закупуване, използване и поддържане на книжния фонд. За основно ядро на книжовния фонд служат книгите от великотърновската община и мъжката гимназия „Св. Кирил“. Закупувана е художествена и научнопопулярна литература, печатана предимно от местните издателства и печатници. След узаконяването на библиотеката на 11 юли 1920 г. тя започва да получава по един безплатен депозитен екземпляр от цялата българска печатна индустрия. Заедно с частични дарения, това са единстените постъпления до 9 септември 1944 г.

Eforia     На 15 август 1922 г. в зданието на ефорията „Ангел Попов“ се открива третата в България Народна библиотека във Велико Търново. За директор е назначен Моско Москов – археолог, литературен критик, историк, езиковед, реализира се професионално като учител, библиотекар, туристически деятел и общественик. През целия период, в който е директор на библиотеката, той работи всеотдайно за издигането й като стабилна културна институция. През ноември същата година се открива и читалня в библиотеката.

Mosko-Moskov     След напускането на Моско Москов през 1932 г., за малко време длъжността командирован директор заемат Димитър Цончев и Асен Христов. На 27 юли 1933 г. за „пръв на постоянна служба библиотекар“ (директор) е назначен Пенчо Крусев. Той изработва първата в страната краеведска картотека, включваща около 20 000 ръкописни фиша с публикации за Велико Търново. По негово време започва строителството на библиотечна сграда и излиза от печат „Първи годишник на Народна библиотека във Велико Търново. Отчет за 1941 г. и история на библиотеката 1922 – 1942 г.“ През август 1944 г. на 57 години и след 11 години като директор на библиотеката, Пенчо Крусев умира. Новият директор, Иван Пенчев, въвежда свободния достъп до фондовете на градските читалищни библиотеки.

     През 1954 г. библиотеката се премества в нова сграда – единствена в страната строена специално за нуждите на библиотека сграда със седеметажно книгохранилище. Обособяват се Заемна за възрастни, Детски отдел, Регистрация, Обработка и каталози, Справочен и методичен отдел.

     На 20 март 1958 г. се одобрява наименуването на библиотеката в Окръжна библиотека – „Петко Рачев Славейков“. По време на управлението на директор Вълчо Сариев е обособен отдел „Изкуство“.

     През 1971 г. библиотеката е наградена с орден „Кирил и Методий“ I-ва степен по случай 50 години от създаването й, представен е юбилейният сборник „Петдесет години в служба на народа“. През 1974 г. за директор е назначена Диана Султова, като през нейното управление библиотеката развива активна международна дейност.

P R Slaveykov     През януари 1988 г. за директор е назначен Димо Минчев. По време на неговото управление, на 20 май 1994 г., се открива нов филиал в кв. „Бузлуджа“ със заемна и читалня за възрастни, детски отдел със занималня и фондохранилище, където са пренесени за съхранение депозитната художествена литература след 1944 г. и всички чужди вестници и списания. През ноември 1989 г. във връзка с честването на 100 години от основаването на първата държавна библиотека във В. Търново, пред входа на библиотеката е открит барелеф на П. Р. Славейков, дело на скулптора Константин Денев и арх. Лъчезар Лалев.

     След проведен конкурс за директор на библиотеката на 16 август 2000 г., длъжността заема Иван Александров. Калина Иванова е назначена за заместник-директор. Важен приоритет на ръководството на библиотеката става обновяването на компютърните системи и активното използване на информационните технологии в текущата работа.

     Народна библиотека „П. Р. Славейков“ е методичен център за 150 обществени библиотеки на територията на област Велико Търново. Днес библиотеката притежава универсален фонд от 600 000 тома литература на книжни и цифрови носители, с които обслужва годишно 10 000 читатели, участва в международни културни образователни програми и проекти, сътрудничи на обществени организации и сдружения и кореспондира с водещи обществени библиотеки.

__________________________

     Използвана литература:

Иванова, Калина. История и съвременност на великотърновската народна библиотека „П. Р. Славейков“. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2014.

Иванова, Калина. От първите стъпки до днес : Хроника на Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2013.

Народна библиотека „П. Р. Славейков“ Велико Търново / Състав. Калина Иванова. – В. Търново.

Александров, Иван. Култура и памет : 120 г. от създаването на Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – В. Търново. - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2010.

Пътеводител на Окръжна библиотека „П. Р. Славейков“ – В. Търново. – В. Търново, 1968.

 


Партньори:

 

            banner softlib